นิทรรศการ/องค์ความรู้

icon

ผังการจัดงาน

science.crru.ac.th
Chiang Rai Rajabhat University
Factory of Science and Technology, Chiang Rai Rajabhat University, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5377-6011 โทรสาร : 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com All rights reserved.
Green Yellow Modern Farming Presentation 169 (1)

Download

แผนผังการจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :