การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์การประกวดสะเต็มศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 –ป.6) และ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 –ม.3)

กิจกรรมจัดในวันที่ 19 สิงหาคม 2567

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 –ป.6) เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 –ม.3) เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย