การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์การประกวดสะเต็มศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 –ป.6) และ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 –ม.3)

กิจกรรมจัดในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 –ป.6) เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 –ม.3) เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. หัวข้อโครงงาน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา“   

    ที่มา

          สะเต็มศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ มีการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่  เพื่อนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม ที่สามารถแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริงในหลายด้าน เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ การคมนาคม จุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งของสะเต็มศึกษา  คือ การผนวกกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วผู้เรียนนําความรู้และทักษะมาออกแบบ และสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน โครงงานสะเต็มศึกษาเป็นโครงงานที่นำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงชีวิตจริง โดยผ่านกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งอาจเป็นชิ้นงาน หรือวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. จุดประสงค์

 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมีผลงานแสดงในลักษณะโครงงานสะเต็มศึกษา

2.  เพื่อแสดงความสำเร็จของผู้เรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่นําไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

3. ประเภทโครงงาน

1. เป็นโครงงานสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 3 คน 

2. โครงงานไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดระดับเขต ภาคหรือสูงกว่า

3. โรงเรียนสามารถส่งโครงงานได้ระดับละ 1 โครงงาน

4.  รางวัล

          โครงงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้

          รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลที่ 3 เงินรางวัล   800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5.  การส่งโครงงาน ผู้ส่งโครงงานต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ถึงผู้รับ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

 

          5.1)  สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

          5.2)  เอกสารรูปเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม  ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้

1.  ชื่อโครงงาน

2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน

3.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

4.  บทคัดย่อ

5.  กิตติกรรมประกาศ (คำขอบคุณ)

6.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

7.  วัตถุประสงค์ของโครงงาน

8.  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)

9.  ขอบเขตของการทำโครงงาน

10. วิธีดำเนินการ

11. ผลการศึกษาค้นคว้า

12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

13. เอกสารอ้างอิง

6. การแสดงผลงาน

          ให้ผู้ส่งโครงงานประกวด จัดทำโปสเตอร์เสนอผลงาน (แสดงแนวคิด 5 ด้านของ STEM อย่างชัดเจน)ขนาด 1.0 x 1.20 เมตร (กว้าง x สูง) แล้วนำมาติดบอร์ดจัดแสดงบริเวณจัดการประกวดสะเต็มศึกษา ณ บริเวณหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (ก่อนเวลาแข่งขัน 40 – 60 นาที) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สามารถส่งโปสเตอร์มาทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบ EMS หรือขนส่งเอกชนได้ (ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ถึงก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2566)

7. รายงานตัว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566    จุดประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ระดับประถมศึกษา      ตอนปลาย        รายงานตัวเวลา  08.00 – 08.45 น.  

– ระดับมัธยมศึกษา        ตอนต้น           รายงานตัว เวลา  12.00 – 12.45 น.  

8. การพิจารณาการตัดสิน

          เมื่อติดตั้งโปสเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจะต้องเตรียมนำเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตัดสิน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

– ระดับประถมศึกษา      ตอนปลาย       เวลา 09.00 – 12.00 น.

– ระดับมัธยมศึกษา        ตอนต้น           เวลา 13.00 – 16.00 น.

โดยคณะกรรมการจะถือเกณฑ์การตัดสินในหัวข้อต่อไปนี้

1.  ผลงานสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง 

2.  ผลงานมีการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม

3.  เป็นผลงานของนักเรียนเท่านั้น  

4.  เป็นโครงงานที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น หรือโครงงานชุดสำเร็จที่จำหน่ายทั่วไป 

5.  หากเป็นโครงงานที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ต้องระบุแหล่งที่มาของโครงงานเดิมและระบุส่วนที่มีการพัฒนาให้ชัดเจน

6.  คุณภาพของผลงาน

*โดยแต่ละโครงงานจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ในการนำเสนอและตอบข้อซักถาม

 

9.  การตัดสินและการประกาศผลการตัดสิน

คณะกรรมการจะทำการตัดสินและประกาศผลการตัดสินในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและจะมอบรางวัลในมอบวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หลังสิ้นสุดการพิจารณา

10. การคืนผลงาน

ผลงานที่เข้าประกวดทุกชิ้นทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถรับคืนได้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 หากผลงานใดไม่มีผู้มารับคืนในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ส่งโครงงานเข้าประกวด ได้มอบโปสเตอร์ดังกล่าวให้เป็นสมบัติ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11. การประกาศผลและมอบรางวัล

          จะให้มีการประกาศผลการแข่งขัน หลังการแข่งขันเสร็จ ณ สถานที่จัดการแข่งขัน       

          *** เงินรางวัลและเกียรติบัตรรางวัล สามารถติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ฯ หลังการประกาศผลการแข่งขัน โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของครูผู้ควบคุมมาด้วยตามจำนวนที่ส่งการแข่งขัน เพื่อประกอบการรับเงินรางวัล ***

หมายเหตุ :      ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน โดยอ้างอิงจากการกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมแข่งขันในระบบ จึงขอความกรุณาตรวจสอบตัวสะกดของ ชื่อ – สกุล และโรงเรียน ให้ถูกต้องก่อนกดส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกเกียรติบัตร ** งดการขอแก้ไขเกียรติบัตรทุกกรณี **