สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันจิตนาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

รางวัลชนะเลิศ                              

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1      

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2      

รางวัลชมเชย                   

รางวัลชมเชย                   

รางวัลชมเชย          

โรงเรียนบ้านร่องเผียว

โรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

โรงเรียนบ้านสันต้นขาม

โรงเรียนแม่ยาววิทยา

โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันจิตนาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ                              

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1      

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2      

รางวัลชมเชย                   

รางวัลชมเชย                   

รางวัลชมเชย          

โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

โรงเรียนบ้านห้วยพลูวิทยา

โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์

โรงเรียนบ้านสันติสุข

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์

สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (ชมเชย)     

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์

สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (ชมเชย)     

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์

สรุปผลการแข่งขัน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลที่ 1  

รางวัลที่ 2  

รางวัลที่ 3   

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   

สรุปผลการแข่งขัน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลที่ 1   

รางวัลที่ 2   

รางวัลที่ 3   

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

สรุปผลการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลที่ 1                  

รางวัลที่ 2            

รางวัลที่ 3           

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย

สรุปผลการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลที่ 1 

รางวัลที่ 2    

รางวัลที่ 3   

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

สรุปผลการแข่งขัน 180 IQ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ม.ปลาย)

โรงเรียนสันติวิทยา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รางวัลชนะเลิศ                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า