งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่  17-19 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันเวลา

กิจกรรม

สถานที่

17 สิงหาคม 66

09.00-16.00 น.

  1. การแข่งขัน/ประกวด ทางวิทยาศาสตร์ 6 กิจกรรม

  1.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

 

  1.2 การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  1.3 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 

  1.4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

 

  1.5 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 180IQ

 

  1.6 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

 

2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ของแต่ละโปรแกรมวิชา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

 

(Online)

 

ลานสโมสรนักศึกษา

 

หอประชุมสุพรรณิการ์

 

(Online)

 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

วันเวลา

กิจกรรม

สถานที่

18 สิงหาคม 66

08.30-08.45 น.

09.00-11.00 น.


11.00 – 17.00 น.

 

ลงทะเบียนคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

  1. พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566

     พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  1. การเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  1. ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  1. การมอบเกียรติบัตร ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ครูดีคณิตศาสตร์เด่น เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา
 
 
 

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ของแต่ละโปรแกรมวิชา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ห้องประชุมใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

วันเวลา

กิจกรรม

สถานที่

19 สิงหาคม 66

08.30 – 16.30 น.

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ของแต่ละโปรแกรมวิชา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ