งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่  18-20 สิงหาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันเวลา

กิจกรรม

สถานที่

18 สิงหาคม 2567
08.30 – 08.45 น.
09.00 – 11.00 น.

11.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
1. ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร (รัชกาลที่ 9) โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2567
พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. การเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
4. การมอบเกียรติบัตร ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ครูดีคณิตศาสตร์เด่น
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา
นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ที่ตั้ง และในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ที่ https://science.crru.ac.th/scienceweek/

5. นิทรรศการ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์  หัวข้อ “ฟิสิกส์กับการอนุรักษ์ฟ้ามืด สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงดาราศาสตร์”

ซึ่งจะอธิบายเป็นประเด็น ๆ ดังนี้

 • มลพิษทางแสงคืออะไร
 • มลพิษทางแสงคืออะไร ส่งผลต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อย่างไร
 • การลดมลพิษทางแสง โดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ทำได้อย่างไร
 • นำเสนอแผนที่ฟ้ามืดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว
 • แนวทางการพัฒนาสถานที่ของท่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์
 • ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องแสง
 • ขายแผนที่ดาว ARTSKY

6. นิทรรศการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หัวข้อ “เธอฟอร์แคท : เรื่องแมวๆ ที่ทาสแมวต้องรู้

ปี 1 : ชนิดและสายพันธุ์แมว

ปี 2 : วิธีการเลี้ยง อาหาร และ โปรแกรมสุขภาพแมว

ปี 3 : ปัญหาโรคและการจัดการปัญหาในแมว

ปี 4 : โรคและการดูแลแมว สว. (สูงวัย)

7. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ หัวข้อ “Mathematics and Computing in BCG”

8.โปรแกรมวิช วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หัวข้อ “Bio 4 kids เรียน เล่น สนุก ยุค BCG”

9.โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเคมี หัวข้อ “Sense of Scent Studio สตูดิโอสัมผัสแห่งความหอม”

10.โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หัวข้อ

 • The Lost of Plastics and Paradise
 • ธรรมชาติบันดาลใจ (Inspire by Nature)

11.โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและการเกษตร หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวอินทรีย์โภชนาการสูงและการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนในอาหาร

หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันเวลา

กิจกรรม

สถานที่

19 สิงหำคม 2567
09.00 – 16.30 น.

1. การแข่งขัน/ประกวด ทางวิทยาศาสตร์ 6 กิจกรรม
1.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1.2 การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
1.4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
1.5 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 180IQ (Online)
1.6 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
*บางกิจกรรมอาจมีการแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนหน้า ในกรณีมีผู้สมัครแข่งขันจานวนมาก
2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ที่ตั้ง และในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ที่ https://science.crru.ac.th/scienceweek/

3. นิทรรศการ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์  หัวข้อ “ฟิสิกส์กับการอนุรักษ์ฟ้ามืด สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงดาราศาสตร์”

ซึ่งจะอธิบายเป็นประเด็น ๆ ดังนี้

 • มลพิษทางแสงคืออะไร
 • มลพิษทางแสงคืออะไร ส่งผลต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อย่างไร
 • การลดมลพิษทางแสง โดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ทำได้อย่างไร
 • นำเสนอแผนที่ฟ้ามืดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว
 • แนวทางการพัฒนาสถานที่ของท่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์
 • ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องแสง
 • ขายแผนที่ดาว ARTSKY

4. นิทรรศการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หัวข้อ “เธอฟอร์แคท : เรื่องแมวๆ ที่ทาสแมวต้องรู้

ปี 1 : ชนิดและสายพันธุ์แมว

ปี 2 : วิธีการเลี้ยง อาหาร และ โปรแกรมสุขภาพแมว

ปี 3 : ปัญหาโรคและการจัดการปัญหาในแมว

ปี 4 : โรคและการดูแลแมว สว. (สูงวัย)

5. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ หัวข้อ “Mathematics and Computing in BCG”

6.โปรแกรมวิช วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หัวข้อ “Bio 4 kids เรียน เล่น สนุก ยุค BCG”

7.โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเคมี หัวข้อ “Sense of Scent Studio สตูดิโอสัมผัสแห่งความหอม”

8.โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หัวข้อ

 • The Lost of Plastics and Paradise
 • ธรรมชาติบันดาลใจ (Inspire by Nature)

9.โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและการเกษตร หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวอินทรีย์โภชนาการสูงและการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนในอาหาร

หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันเวลา

กิจกรรม

สถานที่

20 สิงหำคม 2567

08.30 – 16.30 น.

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ที่ตั้ง และในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ที่ https://science.crru.ac.th/scienceweek/

1. นิทรรศการ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์  หัวข้อ “ฟิสิกส์กับการอนุรักษ์ฟ้ามืด สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงดาราศาสตร์”

ซึ่งจะอธิบายเป็นประเด็น ๆ ดังนี้

 • มลพิษทางแสงคืออะไร
 • มลพิษทางแสงคืออะไร ส่งผลต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อย่างไร
 • การลดมลพิษทางแสง โดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ทำได้อย่างไร
 • นำเสนอแผนที่ฟ้ามืดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว
 • แนวทางการพัฒนาสถานที่ของท่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์
 • ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องแสง
 • ขายแผนที่ดาว ARTSKY

2. นิทรรศการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หัวข้อ “เธอฟอร์แคท : เรื่องแมวๆ ที่ทาสแมวต้องรู้

ปี 1 : ชนิดและสายพันธุ์แมว

ปี 2 : วิธีการเลี้ยง อาหาร และ โปรแกรมสุขภาพแมว

ปี 3 : ปัญหาโรคและการจัดการปัญหาในแมว

ปี 4 : โรคและการดูแลแมว สว. (สูงวัย)

3. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ หัวข้อ “Mathematics and Computing in BCG”

4.โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หัวข้อ “Bio 4 kids เรียน เล่น สนุก ยุค BCG”

5.โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเคมี หัวข้อ “Sense of Scent Studio สตูดิโอสัมผัสแห่งความหอม”

6.โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หัวข้อ

 • The Lost of Plastics and Paradise
 • ธรรมชาติบันดาลใจ (Inspire by Nature)

7.โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและการเกษตร หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวอินทรีย์โภชนาการสูงและการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนในอาหาร

หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย