การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 –ป.6) และ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 –ม.3)

กิจกรรมจัดในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 –ป.6) เวลา 09.00-10.30 น. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 –ม.3) เวลา 13.30 – 14.30น. 
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2.  โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 3 คน)

3.  การแข่งขันจะเป็นการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์

4.  กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  

5.  แข่งขันในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6.  รายงานตัว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    – ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) รายงานตัว เวลา 08.45 – 09.00 น. เวลาแข่งขัน เวลา 09.00 – 10.30 น.

    – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1.–ม.3) รายงานตัว เวลา  12.45 – 13.00 น. เวลาแข่งขัน เวลา 13.00 – 14.30 น.

7. รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

          –   รางวัลชนะเลิศ                       ทุนการศึกษา   1,500   บาท      พร้อมเกียรติบัตร

          –   รางวัลรองชนะอันดับที่ 1       ทุนการศึกษา   1,200   บาท      พร้อมเกียรติบัตร

          –   รางวัลรองชนะอันดับที่ 2       ทุนการศึกษา   1,000   บาท      พร้อมเกียรติบัตร

          –   รางวัลชมเชย                         ทุนการศึกษา      600   บาท      พร้อมเกียรติบัตร

8. การประกาศผลการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ หลังสิ้นสุดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

          *** เงินรางวัล และเกียรติบัตรรางวัล สามารถติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ฯ หลังการประกาศผลการแข่งขัน โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของครูผู้ควบคุมมาด้วยตามจำนวน ที่ส่งการแข่งขัน เพื่อประกอบการรับเงินรางวัล ***

หมายเหตุ :      ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน โดยอ้างอิงจากการกรอกข้อมูลสมัคร          เข้าร่วมแข่งขันในระบบ จึงขอความกรุณาตรวจสอบตัวสะกดของ ชื่อ – สกุล และโรงเรียน ให้ถูกต้องก่อนกดส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกเกียรติบัตร ** งดการขอแก้ไขเกียรติบัตรทุกกรณี *