การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันจินตนาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1 –ป.3)และตอนปลาย(ป.4 –ป.6) 

กิจกรรมจัดในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1 –ป.3) เวลา 9.00 – 11.00 น. (120 นาที)
ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.4 –ป.6) เวลา 13.00 – 15.00 น. (120 นาที)
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.   การวาดภาพ 

       – ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1 –ป.3)และตอนปลาย(ป.4 –ป.6)

2.   โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ระดับละ 1 ทีม (ทีมละ 2 คน)  

3.   หัวข้อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบในขณะเริ่มทำกิจกรรม

กติกา 

3.1  กำหนดให้ใช้เวลาในการวาดภาพ 120 นาที

3.2  ทีมละ 2 คน ให้ร่วมคิด วางแผน และปฏิบัติงานด้วยกัน

3.3  ให้นำอุปกรณ์และเครื่องมือการวาดและระบายสีมาด้วยตนเอง

3.4  ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีให้เต็มพื้นที่ของกระดาษที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดให้เท่านั้น

3.5  ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ให้ใช้สีชอล์คเท่านั้น **สีชอล์ค ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง **

3.6  ในขณะที่นักเรียนทำการแข่งขันอยู่ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น (เช่น ครู ผู้ปกครอง) เข้าไปให้คำแนะนำใด ๆ ทั้งสิ้น        

3.7  ข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

4.  กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

5.  เวลาในการแข่งขัน

–  ระดับ ป.1 – ป.3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. (120 นาที)   ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 – ระดับ ป.4-ป.6 จัดในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. (120 นาที) ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

****(กรุณามาก่อนการแข่งขัน 15 นาที)

6.  สถานที่รายงานตัว : รายงานตัว ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

–    ระดับ ป.1 – ป.3 รายงานตัว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 08.45 น.

–    ระดับ ป.4 – ป.6 รายงานตัว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 – 12.45 น.

7.  รางวัล ในแต่ละระดับ

          –         รางวัลชนะเลิศ                                     ทุนการศึกษา    1,000   บาท 

          –         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1               ทุนการศึกษา       800  บาท  

          –         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2               ทุนการศึกษา       500  บาท

          –         รางวัลชมเชย                                       ทุนการศึกษา       300  บาท (จำนวน 3 รางวัล)

8. การรับรางวัล

           ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หลังการตัดสินจากคณะกรรมการ ณ สถานที่แข่งขัน (หอปรัชญารัชกาลที่ 9)

          *** เงินรางวัล และเกียรติบัตรรางวัล สามารถติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ฯ              หลังการประกาศผลการแข่งขัน โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของครูผู้ควบคุมมาด้วยตามจำนวนที่ส่งการแข่งขัน เพื่อประกอบการรับเงินรางวัล ***

หมายเหตุ :  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน โดยอ้างอิงจากการกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมแข่งขันในระบบ จึงขอความกรุณาตรวจสอบตัวสะกดของ ชื่อ – สกุล และโรงเรียน ให้ถูกต้องก่อนกดส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกเกียรติบัตร ** งดการขอแก้ไขเกียรติบัตรทุกกรณี **

9. เกณฑ์การตัดสินมีดังนี้

–          ความหมายของภาพ สามารถสื่อตรงกับหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด           40%

–          ความสมดุล ความสวยงาม  ความคมชัด                                                         30%

–          ความคิดสร้างสรรค์                                                                                         30%

หมายเหตุ 

      1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

      2. คณะกรรมการจะไม่รับคำร้องหรือคำประท้วงใด ๆ เนื่องจากเป็นการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ 

         ในการวัดจินตนาการของเด็กที่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ