ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ 

หัวข้อ “ฟิสิกส์กับการอนุรักษ์ฟ้ามืด สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงดาราศาสตร์”
ซึ่งจะอธิบายเป็นประเด็น ๆ ดังนี้
  1. มลพิษทางแสงคืออะไร
  2. มลพิษทางแสงคืออะไร ส่งผลต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อย่างไร
  3. การลดมลพิษทางแสง โดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ทำได้อย่างไร
  4. นำเสนอแผนที่ฟ้ามืดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว
  5. แนวทางการพัฒนาสถานที่ของท่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์
  6. ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องแสง
  7. ขายแผนที่ดาว ARTSKY
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หัวข้อ “เธอฟอร์แคท : เรื่องแมวๆ ที่ทาสแมวต้องรู้

ปี 1 : ชนิดและสายพันธุ์แมว

ปี 2 : วิธีการเลี้ยง อาหาร และ โปรแกรมสุขภาพแมว

ปี 3 : ปัญหาโรคและการจัดการปัญหาในแมว

ปี 4 : โรคและการดูแลแมว สว. (สูงวัย)

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

หัวข้อ “Mathematics and Computing in BCG”

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

หัวข้อ “Bio 4 kids เรียน เล่น สนุก ยุค BCG”

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเคมี

หัวข้อ “Sense of Scent Studio สตูดิโอสัมผัสแห่งความหอม”

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ

  1. The Lost of Plastics and Paradise
  2. ธรรมชาติบันดาลใจ (Inspire by Nature)
โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและการเกษตร

หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวอินทรีย์โภชนาการสูงและการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนในอาหาร