การแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

posted in: Uncategorized | 0

การแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 –ม.3) และมัธยมปลาย(ม.4-ม.6)
กิจกรรมจัดในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 –ม.3) เวลา 09.00-12.00 น. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 –ม.6) เวลา 13.00 – 16.00น. 
 ณ ลานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

         นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

2. ประเภทและจำนวนผู้แข่งขัน

          ประเภททีม ทีมละ 3 คน

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

          3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน

          3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดงทั้งหมดต่อคณะกรรมการ ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 5 เล่ม ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ไวยะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 หรือนำส่งเองที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และส่งไฟล์เล่มรายงานในรูปแบบ PDF มายังอีเมลล์ kornochalert@gmail.com

          3.3 เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ 10-15 นาที ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มแข่งขัน เวลา 09:00 น. – 12:00 น. ณ ลานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 08:00 – 08:45 น. ณ ลานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มแข่งขัน เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ลานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 12:00 – 12:45 น. ณ ลานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้

          4.1 สาระทางวิชาการ (30 คะแนน)

                – เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง                                                   10      คะแนน

                – ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของกิจกรรมที่นำมาแสดง                           10      คะแนน

                – ผลสำเร็จของการทดลอง                                                                   5      คะแนน

                – ความน่าสนใจของประเด็นในกิจกรรมที่นำเสนอ                                5      คะแนน

          4.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมการแสดงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ (20 คะแนน)

          4.3 การแสดง (30 คะแนน)

                – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง (มีความปลอดภัย ประหยัด                   5      คะแนน

                   และใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

                – เทคนิคการนำเสนอ                                                                              5      คะแนน

                – การใช้ภาษา                                                                                         5      คะแนน

                – ความปลอดภัย                                                                                     5      คะแนน

                – การมีส่วนร่วมของผู้ชมในกิจกรรมที่แสดง                                           5      คะแนน

                – เวลาในการแสดง ภายในเวลา 10-15 นาที                                          5      คะแนน

          4.4 เล่มรายงานการแสดง (20 คะแนน)

5. เกณฑ์การตัดสิน

          รางวัลที่ 1                 เงินรางวัล                  1,500   บาท     พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลที่ 2                 เงินรางวัล                  1,000   บาท     พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลที่ 3                 เงินรางวัล                    800   บาท     พร้อมเกียรติบัตร

6. การประกาศผลและมอบรางวัล การประกาศผลและมอบเกียรติบัตรหลังการร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดการแข่งขัน

          *** เงินรางวัล และเกียรติบัตรรางวัล สามารถติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ฯ หลังการประกาศผลการแข่งขัน โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของครูผู้ควบคุมมาด้วยตามจำนวนที่ส่งการแข่งขัน เพื่อประกอบการรับเงินรางวัล ***

หมายเหตุ :      ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน โดยอ้างอิงจากการกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมแข่งขันในระบบ จึงขอความกรุณาตรวจสอบตัวสะกดของ ชื่อ – สกุล และโรงเรียน ให้ถูกต้องก่อนกดส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกเกียรติบัตร ** งดการขอแก้ไขเกียรติบัตรทุกกรณี **