ปรัชญา ( Philosophy )
       “มุ่งประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
 
วิสัยทัศน์ ( Vision )

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต และฐานข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ         
        เทคโนโลยี
ที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชน

 
พันธกิจ ( Mission )
        1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
        2. เน้นการทำงานกับท้องถิ่นในฐานะมหาวิทยาลัยประชาชน
        3. มีระบบการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ
        4. มีบรรยากาศของการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การวิจัยและแสวงหาค้นคว้า 
            บุกเบิกประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น