คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพัฒนาการของหน่วยงานเป็น ลำดับดังนี้
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516  มีการสถาปนาวิทยาลัยครูเชียงราย ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้เปิดอบรมเพื่อการศึกษา
ระหว่างปิดภาคเรียน ในฤดูร้อน (อ.ส.ร.) ให้แก่ข้าราชการครูในจังหวัดเชียงรายและในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้อบรม
จำนวน 1,500 คน  ซึ่งวิทยาลัยครูเชียงรายได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาควิชาโดยมีภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
เป็นภาควิชาหนึ่งที่ได้ เปิดการเรียนการสอนในขณะนั้น ต่อมา วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2520  ได้มี พระราชกฤษฏีกายกฐานะ
วิทยาลัยครูเชียงราย ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถเปิดการสอนได้ถึงระดับ ปริญญา โดยมีภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในเรื่องการผลิตครู และบุคลากรทางช่างฝีมือ เพื่อนำความรู้พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้
มีสถานะเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ และในปี  พ.ศ. 2528  ได้มีประกาศของทางกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการ เพื่อ ให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยครูเชียงราย คือ คณะวิชาครุศาสตร์  คณะวิชาวิทยาการจัดการ  คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อใหม่แทนชื่อเดิม ” วิทยาลัยครูสถาบัน”  เป็น “สถาบันราชภัฏ” เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต และในครั้งนี้คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 จวบจนปัจจุบัน เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมีหัวหน้าหมวด หัวหน้าคณะวิชาและคณบดี ที่ผ่านมาเรียงลำดับดังต่อไปนี้ อาจารย์ทวีเดช พงษ์สุวรรณ ,อาจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ,ผศ.ประวิทย์ อัตโสภณ ,รศ.ทรงพันธ์ วรรณมาศ ,รศ.ดร.นพพร ธนะชัยขันธ์ ,อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข ,ผศ.กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ,ผศ.ดร.ประนอม แก้วระคน ,รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ , อ.ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ และคณบดีคนปัจจุบัน ได้แก่ ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม