พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 27 ก...

อ่านต่อ