• จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการลงมือปฏิบัติจริง
  • สามารถศึกษาต่อยอดได้ในสาขา เคมีประยุกต์ ,เคมีอุตสาหกรรม ,เทคโนดลยีชีวภาพ ,ชีวเคมีเทคโนโลยี ,นิติวิทยาศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร  :  สมัครได้ที่นี่

  • จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติที่ส่งเสริมด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้งานการประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
  • มุ่งเน้นสร้างนักวิทยาศษสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีววิทยาที่สามารถทำงานได้จริงและเป็นที่ยอมรับทั้งในภาครัฐและเอกชน และมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการ

รายละเอียดหลักสูตร  :  สมัครได้ที่นี่

เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา หลักการและวิธีคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวนอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาปัญญา การสร้างและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดหลักสูตร  :  สมัครได้ที่นี่

เป็นหลักสูตรนักนวัตกรรมอาหารที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพ่ือสร้างบุคลากรที่สามารถประยุกต์ในการทำงานทั้งภาคอุตสหกรรมอาหาร ภาคท้องถิ่น และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้

รายละเอียดหลักสูตร  :  สมัครได้ที่นี่

เป็นหลักสูตรนักนวัตกรรมอาหารที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพ่ือสร้างบุคลากรที่สามารถประยุกต์ในการทำงานทั้งภาคอุตสหกรรมอาหาร ภาคท้องถิ่น และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้

รายละเอียดหลักสูตร  :  สมัครได้ที่นี่

เป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีคุณสมบัติในการสอบเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางนํ้า ,อากาศ และกากอุตสาหกรรม ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลการกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557

รายละเอียดหลักสูตร  :  สมัครได้ที่นี่

  • เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติซึ่งมีโรงพยาบาลสัตว์ให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง
  • เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย โดยหลักสูตรเป็นที่แรกของภาคเหนือ ส่งผลให้ผู้จบการศึกษามีโอกาสได้งานทำสูง
  • เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นสัตวแพทย์และบุคลากรประจำสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

รายละเอียดหลักสูตร  :  สมัครได้ที่นี่

หลักสูตรการผลิตขนมกรอบจากข้าว เป็นหลักสูตรสร้างอาชีพโดยการแปรรูปข้าวเหนียวให้เป็นอาหารว่างรูปแบบใหม่ที่ใช้แนวคิดการทำให้ขนมพองและกรอบโดยไม่ใช้การทอด เป็นกระบวนการผลิตที่พัฒนามาจากองค์ความรู้จากภูมิปัญญาการทำขนมพื้นบ้านล้านนา “ข้าวควบ” ซึ่งสามารถนำหลักการนี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตข้าวเหนียวของเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้

 

รายละเอียดหลักสูตรคลิ๊กทีนี่

หลักสูตรการเสริมความงงานและสปาสุนัข เป็นการเรียนรู็ผ่านการปฏืบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ตั้งแต่การจับบังคับสัตว์ ทักษะในการอาบน้ำ ตัดขน ตัดเล็บ เช็ดหู การหวีแปรงขน การนวดสปาในสุนัข และยังมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของผิวสุนัข การเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำหรือบำรุงผิวหนังและเส้นขนของสุนัข ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการอาบน้ำตัดขนสุนัข ตลอดจนการเสริมแนวคิดริเริ่มอาชีพต่อยอดกิจการเสริมความงามในสุนัข

 

รายละเอียดหลักสูตรคลิ๊กที่นี่

หลักสูตรธุรกิจฟาร์มเพาะพันธ์ุลูกสุนัข เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมสถานที่เลี้ยง การเลือกสายพันธ์ุที่เหมาะสมที่นิยมเลี้ยง การดูแลลูกสุนัขแรกเกิดจนถึงวัยชรา การผสมพันธ์ุสุนัข การตั้งท้อง การคลอด การดูแลลูกสุนัขแรกเกิด ปัญหาของระบบสืบพันธ์ุที่พบบ่อย การเลี้ยงและดูแลลูกสุนัข การถ่ายพยาธิ โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในลูกสุนัข การทำวัคซีนป้องกันโรค

 

รายละเอียดหลักสูตรคลิ๊กที่นี่

หลักเบื้องต้นในการดำน้ำ การใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะดำน้ำ มีการปฏิบัติการนอกสถานที่

 

รายละเอียดหลักสูตรคลิ๊กที่นี่

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กล่าวถึง การเลือกใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์มาทำการสกัดแยกสารออกฤทธิ์หรือสารประกอบที่มีความสำคัญ เพื่อให้สามารถนำสารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย แล้วนำสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและสารพฤกษเคมี เพื่อนำสารสกัดสมุนไพรไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีมูลค่าสูง

 

รายละเอียดหลักสูตรคลิ๊กที่นี่

หลักสูตรการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

 

รายละเอียดหลักสูตรคลิ๊กที่นี่

ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เว็บไซด์จัดหางานและจัดทำ Resume

ตามหางานและบริษัทในฝัน?

ลองค้นหากันเลย….

‘Super Resume’ 

เรซูเม่สมัครงานเด็กจบใหม่
ที่ช่วยให้คุณยืนหนึ่ง
โอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์มากกว่า

ข่าวสาร/กิจกรรม