โปรแกรมวิทยาศาสตร์กายภาพ

โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและการเกษตร

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์