โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเคมี

โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและการเกษตร

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์