กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2564

          วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม เพื่อที่เน้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรม” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เยาวชน และผู้ที่สนใจเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมและแสดงออกด้านความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร “ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น” เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *