ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา ( Philosophy )
“มุ่งประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ ( Vision )

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต และฐานข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชน

พันธกิจ ( Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
2. เน้นการทำงานกับท้องถิ่นในฐานะมหาวิทยาลัยประชาชน
3. มีระบบการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. มีบรรยากาศของการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การวิจัยและแสวงหาค้นคว้า
บุกเบิกประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น