ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
คณบดีคณะวิืทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง ผศ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง ผศ.ดร.นุกุล อินทกูล
รองคณบดีรับผิดชอบงานจัดการศึกษา รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา รองคณบดีรับผิดชอบงานวิจัย
อ.ดร. กิตติชัย จันธิมา
อ.ดร.สุนทรีย์ กรโอชาเลิศ
ผู้ช่วยคณบดี ด้านการจัดการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี ด้านงานประกันคุณภาพ
และงานวิจัย
การศึกษาและบริการวิชาการ