คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพัฒนาการของหน่วยงานเป็น ลำดับดังนี้ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 มีการสถาปนาวิทยาลัยครูเชียงราย ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้เปิดอบรมเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน ในฤดูร้อน (อ.ส.ร.) ให้แก่ข้าราชการครูในจังหวัดเชียงรายและในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้อบรม จำนวน 1,500 คน ซึ่งวิทยาลัยครูเชียงรายได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาควิชาโดยมีภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นภาควิชาหนึ่งที่ได้ เปิดการเรียนการสอนในขณะนั้น ต่อมา วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2520 ได้มี พระราชกฤษฏีกายกฐานะวิทยาลัยครูเชียงราย ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถเปิดการสอนได้ถึงระดับ ปริญญา โดยมีภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในเรื่องการผลิตครู และบุคลากรทางช่างฝีมือ เพื่อนำความรู้พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้มีสถานะเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2528 ได้มีประกาศของทางกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการ เพื่อ ให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยครูเชียงราย คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาการจัดการ คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อใหม่แทนชื่อเดิม ” วิทยาลัยครูสถาบัน” เป็น “สถาบันราชภัฏ” เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต และในครั้งนี้คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัจจุบัน เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมีหัวหน้าหมวด หัวหน้าคณะวิชาและคณบดี ที่ผ่านมาเรียงลำดับ ดังต่อไปนี้ อาจารย์ทวีเดช พงษ์สุวรรณ ,อาจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ,ผศ.ประวิทย์ อัตโสภณ ,รศ.ทรงพันธ์ วรรณมาศ ,รศ.ดร.นพพร ธนะชัยขันธ์ ,อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข ,ผศ.กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ,ผศ.ดร.ประนอม แก้วระคน ,รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ และคณบดีคนปัจจุบัน ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์