เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดให้มีการรับสมัคร

บัดนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกำหนดการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมใหญ่ (24 – 101) เป็นต้นไป

Leave a Reply