ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://mis.sci.tsu.ac.th/trec10/

ภายในงาน พบกับ
1.ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2.เสวนาวิชาการ โดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายพลังงานชุมชน และตัวแทนจากบริษัท ปตท. จำกัด
3.นิทรรศการพลังงานในชุมชน
หัวข้อบทความ
– ไฟฟ้าชุมชน
– เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
– สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
– นวัตกรรมพลังงานทดแทน
– การจัดการพลังงานในชุมชน
– การออกแบบและจำลองกระบวนการทำงานด้านพลังงาน
– อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

Leave a Reply