รับสมัครเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ National Pintung University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ด้วย National Pintung University สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) จะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Exploration Camp at NPTU) เพื่อส่งเสริมทักษาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 3-17 ธันวาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัย National Pintung University ผู้จัดงานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของหอพักและอาหารแต่ละมื้อระหว่างที่อยู่ในค่าย และผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะรับผิดชอบในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ฝ่ายงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอแจ้งให้บุคลากรภายในคณะฯ ที่มีความสนใจในกิจกรรมข้างต้นสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

เอกสารแนบ: 1. NPTU Science Exploration Program
2. Application Form

Leave a Reply