ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018 และแจ้งให้ทราบในรายละเอียดการศึกษาต่อ ดังต่อไปนี้

1.Tempus Public Foundation (TPF) แจ้งว่า รัฐบาลฮังการีประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018 สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stipendiumhungaricum.hu หรือคู่มือการสมัครรับทุนการศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
2.ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018 สำหรับนักเรียนและนักศึกาไทยโดยฝ่ายฮังการีเสนอให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร Non-Degree ดังนี้
1)ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) จำนวน 11 สาขาวิชา และ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) จำนวน 23 สาขาวิชา
2)ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) จำนวน 2 สาขาวิชา และ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) จำนวน 53 สาขาวิชา
3)ทุนการศึกษาเต็มจำนวนประเภท Non-Degree จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร Preparatory Course in Hungarian Language (สำหรับผู้ที่ขอรับทุนที่ต้องการจะสมัครรับทุนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาฮังกาเรียน)

3.รายละเอียดการศึกษาเต็มจำนวน ตามประกาศของรัฐบาลฮังการี ได้แก่
1)การยกเว้นค่าเล่าเรียน
2)ค่าใช้จ่ายประจำเดือน สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร Non-Degree เดือนละ 40,460 โฟรินท์ฮังการี และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 140,000 โฟรินท์ฮังการี
3)การจัดหาที่พักให้ หรือการสนับสนุนค่าที่พัก จำนวน 40,000 โฟรินท์ฮังการี/เดือน
4)ค่าประกันสุขภาพ ไม่เกิน 65,000 โฟรินท์ฮังการี/ปี/คน

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาเต็มจำนวนดังกล่าวเป็นเพียงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่านั้น ผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือทั้งหมดเอง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าครองชีพในแต่ละเมืองของประเทศฮังการี ได้ที่เว็ปไซต์ http://studyinhungary.hu/living-in-hungary-menu/your-costs-of-living.html

ฝ่ายงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเรียนมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

เอกสารแนบ: 1. Study in Hungary : Call for Applications 2018-2019 [PDF]

Leave a Reply