ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย => บทความวิจัย/วิชาการ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ตุลาคม 03, 2016, 03:21:16 pmหัวข้อ: # บทความวิจัย/วิชาการ
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 03, 2016, 03:21:16 pm
บทความวิจัย/วิชาการ (อาจารย์คณะวิทย์ฯ)

1. Echinostoma revolutum in Domestic Chickens: Developmental Larval Stages and Fecundity of an Intestinal Trematode (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-1.pdf)

2. New locality record of Monaxinoides austrosinensis (Mazocraeidea, Monaxinoididae) offinlet crevalle, Atule mate (Perciformes: Carangidae) from the Gulf of Thailand (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-2.pdf)

3. Surface Morphology of Echinostoma revolutum (Digenea: Echinostomatidae): Excysted Metacercariae (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-3.pdf)

4. Surface Morphology of Echinostoma revolutum (Digenea: Echinostomatidae): Excysted Metacercariae (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-4.pdf)

5. Isolation and Cultivation of Green Alag, Pediastrum spp. For Nutritional Value Study (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-5.pdf)

6. Influence of substrate and burial on the development of Posidonia oceanica: implications for restoration (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-6.pdf)

7. Photometric Investigation of Navae T Pyx, BT Mon and V574 Pup (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-7.pdf)

8. Antioxidant Activities of Some Edible Thai Local Plant Extracts for Oxidative Stability in Low Fat Creamy Salad Dressing (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-8.pdf)

9. การสำรวจรูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ในหมู่บ้านปงหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-9.pdf)

10. การประเมินแบบจำลองการกระจายของสิ่งมีชีวิตโดยการใช้ตัววัดแบบต่างๆ (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/2.3-10.pdf)


บทความวิจัย/วิชาการ (2015-2016)
1. Liposome containing cinnamon oil with antibacterial activity against methicillin-resistanct Staphylococcus aureus biofilm (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/01-Liposome containing cinnamon oil with antibacterial activity against methicillin-resistanct Staphylococcus aureus biofilm.pdf)
2. Synthesis of KFCaO as a catalyst for the production of bio-fuel from cracking of Cornus wisoniana oil (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/02-Synthesis of KFCaO as a catalyst for the production of bio-fuel from cracking of Cornus wisoniana oil.pdf)
3. The Cultivation of Phulae Pineapple (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/03-The Cultivation of Phulae Pineapple.pdf)
4. Hamiltonian circuit for travelling in Chiang Rai (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/04-Hamiltonian circuit for travelling in Chiang Rai.pdf)
5. Diversity of phytoplankton and water quality in some fresh water resources in Thailand (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/05-Diversity of phytoplankton and water quality in some fresh water resources in Thailand.pdf)
6. Probability of Matching Your Partner (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/06-Probability of Matching Your Partner.pdf)
7. Nova Light Curves From The Solar Mass Ejection Imager (SMEI). II. The Extended Catalog (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/07-Nova Light Curves From The Solar Mass Ejection Imager (SMEI). II. The Extended Catalog.pdf)
8. Investigation of Galactic Classical and Recurrent Novae with Ground Based Observation and SMEI (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/08-Investigation of Galactic Classical and Recurrent Novae with Ground Based Observation and SMEI.pdf)
9. Astronomy at Chiangrai Rajabhat University (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/09-Astronomy at Chiangrai Rajabhat University.pdf)
10. A radio pulsing white dwarf binary star (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/10-A radio pulsing white dwarf binary star.pdf)
11. Guidelines for Sustainable Development of Nanglae Pineapple from Local Wisdom to Creative Economy (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/11-Guidelines for Sustainable Development of Nanglae Pineapple from Local Wisdom to Creative Economy.pdf)