Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
กรรมการบริหารคณะฯ  

 •      
       
   
   
   
  ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
   
   
  คณบดีคณะวิืทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
       

  ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง
  ผศ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง
  ผศ.ดร.นุกุล อินทกูล
  รองคณบดีรับผิดชอบงานจัดการศึกษา
  รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
  รองคณบดีรับผิดชอบงานวิจัย
       
   
  อ.ดร. กิตติชัย จันธิมา
  ผู้ช่วยคณบดี ด้านการจัดการศึกษา
  และงานวิจัย
   
       

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 •  
  โปรแกรมวิชาเคมี
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
  Copyright © 2013 All rights reserved.