Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 
ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ::
มหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology [KUST] เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน The First “Science, Technology and Culture Week for International Students – KUST2018”   ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15 ในหัวข้อ การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 (Payap University Research Symposium 2019)   ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0"   ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส)   ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBank: Thailand Initiatives”   ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา "พัฒนาศักภาพการวิจัยและถ่ายทอดความสำเร็จ" วิทยากรโดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษา วช.   ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018   ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
รับสมัครเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ National Pintung University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
การประชุมรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัย พัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนและโคลน   ดาวน์โหลด 45 ครั้ง

1 2 3 4 5 6 .....


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.