Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 
ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ::
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018   ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
รับสมัครเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ National Pintung University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
การประชุมรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัย พัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนและโคลน   ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10   ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowship ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย   ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
การเปิดรับข้อเสนองานวิจัย (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2560   ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)   ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561   ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ในการสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559   ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ด้านพลังงาน   ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยปี 59   ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เอกสารจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เกี่ยวกับจรรยาวิชาชีพวิจัย การทำวิจัยในคน และการเผยแพร่ผลงานฯ   ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference)   ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
สวทช.ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย   ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560   ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย   ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” และเชิญประชุมเพื่อรับฟังสถานะโครงการทุนรุ่นใหม่   ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559   ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
เชิญร่วมประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา   ดาวน์โหลด 45 ครั้ง

1 2 3 4


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.