Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ประวัติความเป็นมา  

รู้จักคณบดีดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
คณบดีคณะวิืทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ. 2537 – 2538      นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่                                            
พ.ศ. 2538 – 2539      นักวิจัยศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                                  จังหวัดเชียงใหม่              
พ.ศ. 2539 – 2540      ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน                                 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา   
พ.ศ. 2547 – 2548      อาจารย์ประจำโปรแกรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2548 – 2553      รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยม.ราชภัฏเชียงราย                           
พ.ศ. 2553 – 2554      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                                

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปริญญาโท: วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
สถาบัน : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่


   

 

 

 • รู้จักคณบดี

 •  
  ประวัติคณบดี
  สายตรงคณบดี
 • การบริหาร-หลักสูตร

 • ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   
   
   
   
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
  Copyright © 2013 All rights reserved.